Yang E & Yizhou Fang's Wedding

Photo Credit: U.G Studio